ความดันโลหิตสูง การรักษาและบำบัดความดันโลหิตสูงแบบธรรมชาติ

ความดันโลหิตสูงคืออะไร ความดันโลหิต คือ แรงดันของเลือดที่กระทำต่อผนังหลอดเลือด ท่านผู้อ่านลองนึกถึงภาพของน้ำที่ไหลผ่านท่อเปรียบเทียบกับเลือดที่ไหลผ่านเส้นเลือด ตลอดระยะทางที่ไหลผ่านจะมีแรงกระทำต่อท่อหรือหลอดเลือดตลอดเวลา โดยค่าความดันโลหิตจะมีอยู่ 2 ค่า คือ ความดันซิสโตลิค (Systolic) เป็นความดันค่ามากหรือค่าบน เพราะเป็นความดันที่หัวใจอยู่ในจังหวะบีบตัว ความดันไดอะสโตลิค (Diastolic) เป็นความดันค่าน้อยหรือค่าล่าง เพราะเป็นความดันที่หัวใจอยู่ในจังหวะคลายตัว คำว่าความดันโลหิตสูง (Hypertension หรือ High Blood Pressure) คือภาวะที่เลือดมีความดันสูงกว่ามาตราฐาน คือ ค่าบน 90-119 mmHg (หรือมิลลิเมตรปรอท) ค่าล่าง 60-79 mmHg (หรือมิลลิเมตรปรอท) ระดับของความดันโลหิตสูง ระดับปกติ (Normal) ค่าบน 90-119 mmHg (หรือมิลลิเมตรปรอท) ค่าล่าง 60-79 mmHg (หรือมิลลิเมตรปรอท) ระดับเริ่มต้น (Prehypertension) ค่าบน 120-139 mmHg (หรือมิลลิเมตรปรอท) ค่าล่าง 80-89 mmHg (หรือมิลลิเมตรปรอท)…

Continue Reading →